Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov v obchode OutletBaby
https://outletbaby.sk
("Obchod")

Vážený používateľ!

Záleží nám na vašom súkromí a chceme, aby ste sa pri využívaní našich služieb cítili pohodlne. Preto vám nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie o zásadách spracovania vašich osobných údajov a o súboroch cookie, ktoré používa náš obchod. Tieto informácie boli pripravené s ohľadom na RODO, všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Anita Kujawa, podnikateľka vykonávajúca podnikateľskú činnosť pod názvom Anita Kujawa, zapísaná v Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti vedenom ministrom zodpovedným za hospodárstvo a vedenie Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti, NIP 6060038771, REGON č. 385391700,  ulica Młyńska 5/9, 61-729 Poznaň, Poland

Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu: shop@outletbaby.sk.

VAŠE NÁROKY

Máte právo požiadať o:

 • prístup k vašim osobným údajom vrátane získania kópie vašich údajov (článok 15 RODO alebo prípadne článok 13 ods. 1 písm. f) RODO),
 • ich nápravu (článok 16 RODO),
 • vymazanie (článok 17 RODO),
 • obmedzenie spracovania (článok 18 RODO),
 • prenos údajov inému prevádzkovateľovi (článok 20 RODO).

A tiež zákon:

  • kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov:
   • z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) RODO (t. j. na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme) vrátane profilovania (článok 21 ods. 1 RODO);
   • ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania, a to v rozsahu, v akom spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom (článok 21 ods. 2 RODO).

Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás. Proti nášmu používaniu súborov cookie (o ktorých sa dočítate nižšie) môžete namietať najmä pomocou príslušných nastavení prehliadača.

Ak sa domnievate, že sa vaše údaje spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť predsedovi úradu na ochranu údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE A SÚKROMIE

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Zadanie objednávky v obchode

Na aký účel?
vykonanie vašej objednávky
Na akom základe?
predajná zmluva (čl. 6 ods. 1 písm. b) RODO) zákonná povinnosť, súvisiaca s účtovníctvom, ktorá nás zaväzuje spracúvať vaše osobné údaje (čl. 6 ods. 1 písm. c) RODO)
na ako dlho?
po dobu trvania vyššie uvedenej zmluvy do uplynutia našej zákonnej povinnosti súvisiacej s účtovníctvom
okrem toho sa vaše údaje budú spracúvať až do uplynutia obdobia, v ktorom je možné uplatniť nároky - buď z vašej strany, alebo z našej strany
(viac informácií nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak údaje neposkytnete?
nebudete môcť uskutočniť objednávku

2. Vytvorenie účtu v Obchode

Na aký účel?
zmluva o poskytovaní služieb (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO)
na akú dobu?
až do vymazania vášho účtu vami alebo nami na vašu žiadosť
celkovo sa vaše údaje budú spracúvať až do uplynutia obdobia, počas ktorého je možné uplatniť nárok - vami alebo nami
(viac informácií nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak údaje neposkytnete?
nebudete si môcť vytvoriť účet a používať jeho funkcie, ako je napríklad zobrazenie histórie objednávok alebo kontrola stavu objednávky

3. Kontaktovanie nás (napr. s cieľom položiť otázku)

Na aký účel?"
vyriešenie vašich otázok alebo žiadostí
Na akom základe?"
zmluva alebo úkony vykonané na vašu žiadosť, ktorých cieľom je jej uzavretie (čl. 6 ods. 1 písm. b) RODO) - ak sa váš dotaz alebo žiadosť týka zmluvy, ktorej sme alebo môžeme byť zmluvnou stranou našich oprávnených záujmov spracúvať vaše údaje na účely komunikácie s vami (čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO) - ak sa váš dotaz alebo žiadosť netýka zmluvy
na ako dlho?
po dobu trvania zmluvy, ktorá nás zaväzuje, alebo ak zmluva nie je uzavretá, do uplynutia lehoty na nápravu - pozri poslednú tabuľku tejto časti* do uplynutia lehoty na nápravu - pozri poslednú tabuľku tejto časti - alebo do, ak zohľadníme vašu námietku proti spracúvaniu*
až do uplynutia lehoty na nápravu budú vaše údaje spracúvané - vami alebo nami
(viac informácií nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak údaje neposkytnete?
nemôžeme odpovedať na váš dotaz alebo žiadosť
* podľa toho, čo sa vo vašom prípade uplatňuje a čo bude najskôr

4. Nastavenie prehliadača alebo iná podobná činnosť umožňujúca marketing

Na aký účel?
priamy marketing zahŕňajúci zobrazovanie personalizovaných reklám
(viac o tom sa dočítate v častiach "Profilovanie" a "Súbory cookie" v Zásadách ochrany osobných údajov).
Na akom základe?
našich oprávnených záujmov, ktoré zahŕňajú spracúvanie údajov na vyššie uvedený účel (čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO)
Na akú dobu?
až do uplynutia platnosti alebo vymazania vami použitých súborov cookie na marketingové účely*
Čo sa stane, ak údaje neposkytnete?
nebudete dostávať návrhy produktov alebo služieb, o ktoré by ste mohli mať záujem
* podľa toho, čo sa vo vašom prípade uplatňuje a čo bude najskôr

5. Nastavenie prehliadača alebo iná podobná činnosť umožňujúca analýzu

Na aký účel?
analýza toho, ako používate a pohybujete sa na webovej stránke obchodu, s cieľom prispôsobiť webovú stránku vašim potrebám a správaniu
(viac informácií o tom nájdete v častiach "Analytické činnosti" a "Súbory cookie" v Zásadách ochrany osobných údajov)

ZVEREJNENIE ÚDAJOV

Ak sa rozhodnete komentár zverejniť, jeho obsah a váš podpis budú viditeľné pre ostatných používateľov obchodu.

Vašu e-mailovú adresu nezverejňujeme iným používateľom - pokiaľ tak neurobíte vy sami.

PROFILOVANIE

V rámci obchodu vykonávame profilovanie - to sa uskutoční vo vzťahu k vám, ak ste to povolili. Toto profilovanie zahŕňa automatické vyhodnocovanie, o ktoré produkty alebo služby by ste mohli mať záujem, na základe informácií o obsahu, ktorý si prezeráte. Výsledkom je, že reklamy na produkty alebo služby zobrazované v rámci online služieb, ktoré používate, budú viac prispôsobené vám a vašim potrebám.

Profilovanie, ktoré vykonávame, nevedie k rozhodnutiam, ktoré by pre vás mali právne účinky alebo vás ovplyvňovali podobne významným spôsobom.

ANALYTICKÉ ČINNOSTI

Analýzu obchodu vykonávame preto, aby bol intuitívnejší a prístupnejší - pre vás sa tak stane, ak nám to povolíte. V rámci tejto analýzy budeme brať do úvahy, ako sa pohybujete v obchode - napríklad koľko času strávite na konkrétnej podstránke alebo na ktoré oblasti obchodu klikáte. To nám umožňuje prispôsobiť rozloženie a vzhľad Obchodu a obsah v ňom vašim potrebám.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Pri spracúvaní vašich osobných údajov uplatňujeme organizačné a technické opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi vrátane používania šifrovania pripojenia pomocou certifikátu SSL.

COOKIES

Náš obchod, podobne ako väčšina webových stránok, používa takzvané súbory cookie. Tieto súbory:

 • sú uložené vo vašom zariadení (počítači, telefóne atď.);
 • nevedú k zmenám nastavení zariadenia.

Súbory cookie sa používajú na účely v tomto obchode:

 • štatistiky
 • marketing

Ak chcete zistiť, ako spravovať súbory cookie vrátane toho, ako zakázať súbory cookie vo vašom prehliadači, môžete sa obrátiť na súbor pomocníka vášho prehliadača. Tieto informácie si môžete prečítať stlačením klávesu F1 v prehliadači. Okrem toho nájdete príslušné tipy na nasledujúcich stránkach v závislosti od prehliadača, ktorý používate:

Súbory cookie nebudeme spracovávať dlhšie ako 2 dni po vašej poslednej návšteve obchodu.

Pomocou príslušných možností prehliadača môžete kedykoľvek:

 • vymazať súbory cookie,
 • zablokovať používanie súborov cookie v budúcnosti.

V takýchto prípadoch ich už nebudeme spracovávať.

Viac informácií o súboroch cookie nájdete na Wikipedia.

EXTERNÉ SLUŽBY / PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Na podporu nášho podnikania využívame externé subjekty. Zverujeme im spracovanie vašich údajov - tieto subjekty spracúvajú údaje len na základe našich zdokumentovaných pokynov.

Nižšie nájdete zoznam príjemcov vašich údajov:

AKCIA PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV PRENOS ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE
akúkoľvek činnosť v súvislosti s obchodom Poskytovateľ hostingu nie je tu žiadny priestor
subjekt, ktorý nám poskytuje technickú/IT podporu. nie je tu žiadny priestor
osoby, ktoré s nami spolupracujú na základe občianskoprávnych zmlúv a podporujú naše súčasné činnosti nie je tu žiadny priestor
dodávateľ predajného softvéru nie je tu žiadny priestor
zadanie objednávky v obchode poskytovateľ platieb nie je tu žiadny priestor
subjekt, ktorý vám produkt dodáva - pokiaľ ste si nezvolili osobný odber. nie je tu žiadny priestor
poskytovateľ softvéru na riadenie podniku (napr. účtovného softvéru). nie je tu žiadny priestor
dodávateľ štandardného kancelárskeho softvéru (vrátane e-mailových schránok) nie je tu žiadny priestor
účtovná kancelária nie je tu žiadny priestor
poskytovateľ splátkového kalendára nie je tu žiadny priestor
účasť na prieskume spokojnosti s našimi službami alebo produktmi. subjekty umožňujúce zverejňovanie názorov na obchod alebo výrobky a ich porovnávanie nie je tu žiadny priestor
kontaktovať nás (napr. položením otázky). dodávateľ štandardného kancelárskeho softvéru (vrátane e-mailových schránok) nie je tu žiadny priestor

A okrem toho:

príslušným orgánom verejnej moci, pokiaľ sme povinní im tieto údaje sprístupniť.

MEDELA fľaša na materské mlieko 150 ml
MEDELA fľaša na materské mlieko 150 ml

1,17 €

Bežná cena: 1,38 €

szt.
Dvojfázová odsávačka mlieka MEDELA Swing Maxi Flex U
Dvojfázová odsávačka mlieka MEDELA Swing Maxi Flex U

76,13 €

Bežná cena: 89,56 €

szt.
MEDELA Harmony Flex 2-fázová manuálna odsávačka mlieka U
MEDELA Harmony Flex 2-fázová manuálna odsávačka mlieka U

11,55 €

Bežná cena: 13,58 €

szt.
REER Neo Digital digitálna detská pestúnka
REER Neo Digital digitálna detská pestúnka

19,37 €

Bežná cena: 22,79 €

szt.
MOTOROLA MBP21 Digitálna opatrovateľka DECT 2
MOTOROLA MBP21 Digitálna opatrovateľka DECT 2

13,50 €

Bežná cena: 15,89 €

szt.
BABYMOOV MILKY NOW automat na mlieko
BABYMOOV MILKY NOW automat na mlieko

48,73 €

Bežná cena: 57,33 €

szt.
ANGELCARE vložka do koša na použité plienky
ANGELCARE vložka do koša na použité plienky

5,68 €

Bežná cena: 6,68 €

szt.
PHILIPS AVENT SCF358/00 Ohrievač fliaš
PHILIPS AVENT SCF358/00 Ohrievač fliaš

38,91 €

szt.
Korzet s prsnou pumpou MEDELA EASY EXPRESSION M
Korzet s prsnou pumpou MEDELA EASY EXPRESSION M

25,24 €

Bežná cena: 29,70 €

szt.
MEDELA Swing Flex 2-fázová elektrická odsávačka mlieka
MEDELA Swing Flex 2-fázová elektrická odsávačka mlieka

87,87 €

Bežná cena: 103,37 €

szt.
MEDELA Swing Maxi Flex 2-fázová odsávačka mlieka
MEDELA Swing Maxi Flex 2-fázová odsávačka mlieka

117,22 €

Bežná cena: 137,91 €

szt.
REER VapoMax parný sterilizátor 6 fliaš
REER VapoMax parný sterilizátor 6 fliaš

15,46 €

Bežná cena: 18,19 €

szt.
hore
Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť úplnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium