Predpisy

Podmienky používania internetového obchodu OutletBaby

okrem iného pravidlá uzatvárania zmlúv prostredníctvom Obchodu, ktoré obsahujú najdôležitejšie informácie o Predávajúcom, Obchode a právach spotrebiteľaTEXTOK
§ 1 Definície
§ 2 Kontaktovanie predávajúceho
§ 3 Technické požiadavky
§ 4 Nakupovanie v obchode
§ 5 Platby
§ 6 Vybavenie objednávky
§ 7 Právo na odstúpenie od zmluvy
§ 8 Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy
§ 9 Reklamácie
§ 10 Osobné údaje
§ 11 Rezervácie
Príloha 1: Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

§ 1 DEFINÍCIE

Pracovné dni - dni od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov v Poľsku.
Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník.
Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle Občianskeho zákonníka.
Konto - bezplatná funkcia Obchodu (služba poskytovaná elektronicky) upravená osobitnými predpismi, vďaka ktorej si každá osoba využívajúca Obchod môže v Obchode zriadiť individuálne konto.
Kupujúci - každý subjekt, ktorý nakupuje v Obchode.
Predávajúci - Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom alebo Podnikateľom, ktorý je Privilegovaným kupujúcim.
Podnikateľ, ktorý je Privilegovaným kupujúcim - fyzická osoba, ktorá uzatvára s Predávajúcim zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, ale nemá pre neho profesionálny charakter.
Výberné miesto - miesto nachádzajúce sa na ulici Dworcowa 53, 62-001 Chludowo, Poland
Regulamina - tieto obchodné podmienky.
Obchod - internetový obchod OutletBaby prevádzkovaný Predávajúcim na https://outletbaby.sk.
Predávajúci - Anita Kujawa, podnikateľka vykonávajúca podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Anita Kujawa, zapísaná v Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti vedenom ministrom zodpovedným za hospodárstvo a vedenie Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti, NIP 6060038771, REGON č. 385391700, ul. Młyńska 5/9, 61-729 Poznaň, Poland
Zákon o právach spotrebiteľov - Zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov.

§ 2 KONTAKTOVANIE PREDÁVAJÚCEHO

 1. Poštová adresa: Dworcowa 53, 62-001 Chludowo, Poland
 2. E-mailová adresa: shop@outletbaby.sk
 3. Telefón: +48516028885
 4. Adresa pre vrátenie tovaru (v prípade odstúpenia od zmluvy): návrat možný na ktoromkoľvek Packeta pointe na Slovensku
 5. Adresa na odoslanie reklamovaného tovaru: návrat možný na ktoromkoľvek Packeta pointe na Slovensku

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 1. Na správne fungovanie obchodu potrebujete:
  • zariadenie s prístupom na internet
  • webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a súbory cookie.
 2. Na zadanie objednávky v obchode je okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 potrebné aktívne e-mailové konto.

§ 4 NAKUPOVANIE V OBCHODE

 1. Ceny výrobkov uvedené v obchode sú celkové ceny výrobkov.
 2. Predávajúci upozorňuje, že celková cena objednávky sa skladá z ceny uvedenej v obchode za výrobok a prípadne z nákladov na doručenie tovaru.
 3. Produkt, ktorý ste si vybrali na nákup, musí byť pridaný do nákupného košíka v obchode.
 4. Kupujúci si potom vyberie spôsob dodania tovaru a spôsob platby za objednávku z možností dostupných v obchode a poskytne údaje potrebné na dokončenie objednávky.
 5. Objednávka je podaná, keď kupujúci potvrdí jej obsah a akceptuje zmluvné podmienky.
 6. Podanie objednávky je rovnaké ako uzavretie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.
 7. Kupujúci sa môže v obchode zaregistrovať, t. j. vytvoriť si v ňom účet, alebo nakupovať bez registrácie tak, že pri každej prípadnej objednávke uvedie svoje údaje.

§ 5 PLATBY

 1. Objednávku je možné uhradiť podľa voľby kupujúceho:
  1. predajom platobnej platformy:
   • PayU
   • PayPal
  2. v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.
 2. Ak je zvolená platba prostredníctvom platobnej platformy PayU, poskytovateľom online platobných služieb je spoločnosť PayU SA
 3. Ak sa kupujúci rozhodne pre platbu vopred, objednávka musí byť uhradená do 3 pracovných dní od zadania objednávky.
 4. Predávajúci informuje, že v prípade platobných metód, pri ktorých sa pole na zadanie údajov potrebných na dokončenie platby zobrazí ihneď po odoslaní objednávky, je platba objednávky možná len ihneď po odoslaní objednávky.
 5. Nákupom v obchode kupujúci súhlasí s používaním elektronických faktúr predávajúcim. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať.

§ 6 PLNENIE ZMLUVY

 1. Čas realizácie je uvedený v obchode.
 2. Ak sa kupujúci rozhodol zaplatiť za objednávku vopred, predávajúci bude pokračovať v realizácii objednávky po jej zaplatení.
 3. Ak kupujúci v jednej objednávke zakúpil výrobky s rôznymi lehotami dodania, objednávka bude spracovaná v lehote platnej pre výrobok s najdlhšou lehotou dodania.
  1. Výrobky zakúpené v Obchode sú doručované - v závislosti od toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci zvolil:
  2. kuriér - doručenie domov
 4. Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobne na zbernom mieste počas jeho otváracích hodín.
 5. Ak sa kupujúci rozhodne pre osobný odber tovaru, tovar bude pripravený na prevzatie v uvedený deň dodania.

§ 7 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVYY

 1. Oprávnený kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej s predávajúcim prostredníctvom obchodu podľa § 8 Obchodných podmienok do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch od dátumu:
  1. dňa, keď prednostný kupujúci prevzal tovar alebo keď tretia strana iná ako dopravca a určená prednostným kupujúcim prevzala tovar;
  2. dňa, keď prednostný kupujúci prevzal posledný tovar, zásielku alebo časť alebo keď tretia strana iná ako dopravca a určená prednostným kupujúcim prevzala posledný tovar, zásielku alebo časť v prípade zmluvy, ktorá zahŕňa prevod vlastníctva viacerých tovarov, ktoré sa dodávajú samostatne, po častiach alebo po častiach.
  .
 3. Aby mohol privilegovaný kupujúci uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho s použitím údajov uvedených v § 2 obchodných podmienok jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom).
 4. Privilegovaný kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na konci obchodných podmienok, ale nie je to povinné.
 5. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak privilegovaný kupujúci zašle informácie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  VÝSLEDOK ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
 6. V prípade odstúpenia od uzavretej zmluvy vráti predávajúci prednostnému kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dodanie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že si prednostný kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol predávajúci informovaný o rozhodnutí prednostného kupujúceho uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy.
 7. Predávajúci vráti platbu s použitím rovnakého platobného prostriedku, aký použil prioritný kupujúci v pôvodnej transakcii, pokiaľ prioritný kupujúci nesúhlasí s iným spôsobom, pričom v takom prípade prioritnému kupujúcemu nevzniknú v súvislosti s vrátením platby žiadne náklady.
 8. Ak predávajúci neponúkol, že si tovar od prioritného kupujúceho vyzdvihne sám, môže predávajúci zadržať úhradu, kým tovar nedostane alebo kým mu nebude predložený dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 9. Predávajúci žiada, aby bol tovar vrátený na uvedenú adresu: návrat možný na ktoromkoľvek Packeta pointe na Slovenskubezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď Prednostný kupujúci informoval Predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Lehota je dodržaná, ak Prioritný kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 10. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša privilegovaný kupujúci.
 11. Privilegovaný kupujúci zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku použitia tovaru iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.
 12. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné zaslať späť obvyklým spôsobom poštou, prioritný kupujúci bude musieť znášať aj priame náklady na vrátenie tovaru. O predpokladanej výške týchto nákladov bude Predávajúci informovať prednostného kupujúceho v popise tovaru v Obchode alebo pri zadávaní objednávky.
 13. V prípade, že je potrebné vrátiť peniaze za transakciu, ktorú Kupujúci uskutočnil privilegovanou platobnou kartou, Predávajúci vráti peniaze na bankový účet priradený k tejto platobnej karte.

§ 8 VÝNIMKY Z PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku uvedené v § 7 Obchodných podmienok sa na zmluvu nevzťahuje:
 2. predmetom plnenia je tovar, ktorý nie je prefabrikovaný, vyrobený podľa špecifikácie zvýhodneného kupujúceho alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
 3. predmetom plnenia je tovar podliehajúci rýchlej skaze alebo tovar s krátkou dobou trvanlivosti;
 4. predmetom plnenia je tovar dodaný v uzavretom obale, ktorý po otvorení nemožno vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
 5. v ktorých predmetom plnenia je tovar, ktorý sa po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spája s inými vecami;
 6. v ktorých predmetom plnenia sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodané v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;
 7. pri ktorých ide o dodávku novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;
 8. pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 9. .

§ 9 SŤAŽNOSTI

I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci zodpovedá privilegovanému kupujúcemu za súlad plnenia so zmluvou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa ustanovení zákona o právach spotrebiteľa.
 2. Predávajúci žiada o zasielanie reklamácií na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú v § 2 Obchodných podmienok.
 3. Ak sa na výrobok vzťahuje záruka, informácie o záruke a jej podmienkach sú k dispozícii v obchode.
 4. Sťažnosti týkajúce sa prevádzky obchodu je potrebné zasielať na e-mailovú adresu uvedenú v § 2 Obchodných podmienok.
 5. Predávajúci odpovie na sťažnosť do 14 dní od jej prijatia.

IA PRIORITNÍ KUPUJÚCI

 1. Tovar
  1. V prípade nesúladu tovaru so zmluvou má privilegovaný kupujúci možnosť uplatniť práva uvedené v § 5a zákona o právach spotrebiteľa.
  2. Predávajúci zodpovedá za akýkoľvek nesúlad tovaru so zmluvou, ktorý existuje v čase dodania a ktorý sa zistí do dvoch rokov od tohto času, pokiaľ doba použiteľnosti tovaru určená predávajúcim, jeho právnymi predchodcami alebo osobami konajúcimi v ich mene nie je dlhšia.
  3. Na základe ustanovení zákona o právach spotrebiteľa môže privilegovaný kupujúci v každom prípade požadovať:
   1. výmenu tovaru,
   2. opravu tovaru.
   .
  4. Okrem toho môže privilegovaný kupujúci podať vyhlásenie o:
   1. znížení ceny,
   2. odstúpení od zmluvy
   v situácii, keď:
   • predávajúci odmietol uviesť tovar do súladu so zmluvou podľa § 43d ods. 2 zákona o právach spotrebiteľa;
   • predávajúci neuviedol tovar do súladu so zmluvou podľa § 43d ods. 4 až 6 zákona o právach spotrebiteľa. 4-6 zákona o právach spotrebiteľa;
   • nesúlad tovaru so zmluvou pretrváva napriek tomu, že sa predávajúci pokúsil uviesť tovar do súladu so zmluvou;
   • nesúlad tovaru so zmluvou je natoľko závažný, že odôvodňuje zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy bez predchádzajúceho využitia prostriedkov ochrany uvedených v čl. 43d zákona o právach spotrebiteľa;
   • z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že tovar neuvedie do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo bez zbytočných ťažkostí pre zvýhodneného kupujúceho.
   .
  5. V prípade tovaru, ktorý podlieha oprave alebo výmene, je prioritný kupujúci povinný sprístupniť tovar predávajúcemu. Predávajúci vyzdvihne tovar od prioritného kupujúceho na vlastné náklady.
  6. Zvýhodnený kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je nesúlad tovaru so zmluvou nepodstatný.
  7. V prípade odstúpenia od zmluvy uvedenej v tomto bode (týkajúcej sa tovaru) je prioritný kupujúci povinný bezodkladne vrátiť tovar predávajúcemu na jeho náklady na adresu Dworcowa 53, 62-001 Chludowo. Predávajúci vráti prednostnému kupujúcemu cenu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od prijatia tovaru alebo dokladu o jeho vrátení.
  8. Predávajúci uhradí prednostnému kupujúcemu sumy splatné v dôsledku uplatnenia práva na zníženie ceny bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia vyhlásenia prednostného kupujúceho o znížení ceny.
 2. Mimosúdne postupy podávania sťažností a nápravy
  1. V prípade, že reklamačné konanie neprinesie výsledok, ktorý spotrebiteľ očakáva, môže spotrebiteľ využiť okrem iného:
   1. mediáciu, ktorú vykonáva miestne príslušný krajský inšpektorát obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné podať žiadosť o mediáciu. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
   2. mediácia vykonávaná miestne príslušným stálym zmierovacím spotrebiteľským súdom pôsobiacim pri krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné podať návrh na prejednanie veci pred zmierovacím súdom. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je dostupný na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
   3. bezplatná pomoc obecného alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov;
   4. internetová platforma ODR dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III KUPUJÚCI INÍ AKO PREFEROVANÍ KUPUJÚCI

  1. V prípade vady tovaru má kupujúci, ktorý nie je privilegovaným kupujúcim, možnosť uplatniť si nárok na vadný tovar na základe záruky upravenej Občianskym zákonníkom.
  2. Podľa Občianskeho zákonníka kupujúci, ktorý je podnikateľom, ktorý nie je privilegovaným podnikateľom, stráca práva zo záruky, ak tovar nepreskúmal v čase a spôsobom obvyklým pre tovar tohto druhu a neoznámil predávajúcemu vadu bezodkladne, a ak sa vada prejavila až neskôr - ak ju neoznámil predávajúcemu bezodkladne po jej zistení. Na dodržanie vyššie uvedenej lehoty postačuje zaslanie oznámenia o vade pred uplynutím lehoty.
  3. Pri uplatnení záruky môže kupujúci, ktorý nie je privilegovaným kupujúcim, v zmysle Občianskeho zákonníka:
   1. podať vyhlásenie o znížení ceny,
   2. v prípade podstatnej vady - podať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy,
   3. požiadať o výmenu tovaru za tovar bez vád,
   4. požiadať o odstránenie vady.
   .
  4. Ak je pre vybavenie reklamácie potrebné doručiť vadný tovar predávajúcemu, kupujúci, ktorý nie je prednostným kupujúcim, je povinný doručiť tovar na adresu návrat možný na ktoromkoľvek Packeta pointe na Slovensku
  5. Pre vylúčenie pochybností predávajúci upozorňuje, že ustanovenie § 11.5 sa vzťahuje na zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu, ktorý nie je prioritným kupujúcim, v súvislosti s reklamáciou.

§ 10 OSOBNÉ ÚDAJE

   1. Správcom osobných údajov poskytnutých Kupujúcim pri používaní Obchodu je Predávajúci. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim - vrátane ďalších účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov - nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode - z dôvodu zásady transparentnosti obsiahnutej vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov - "RODO".
   2. Účelom spracovania údajov kupujúceho poskytnutých kupujúcim v súvislosti s nákupom v obchode zo strany predávajúceho je vybavenie objednávky. Základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade:
    • zmluva alebo úkony vykonané na žiadosť Kupujúceho smerujúce k jej uzavretiu (čl. 6 ods. 1 písm. b) RODO),
    • zákonná povinnosť Predávajúceho súvisiaca s účtovníctvom (čl. 6 ods. 1 písm. c) RODO) a
    • oprávnený záujem Predávajúceho spočívajúci v spracúvaní údajov na účely preukázania, prešetrenia alebo obhajoby prípadných nárokov (čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO).
    .
   3. Poskytnutie údajov kupujúcim je dobrovoľné, ale zároveň nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie údajov bráni uzatvoreniu zmluvy v obchode.
   4. Údaje Kupujúceho poskytnuté v súvislosti s nákupom v Obchode sa budú spracovávať do doby, kým:
   5. zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim prestane byť platná;
   6. Predávajúcemu zanikne právna povinnosť, ktorá ho zaväzuje spracúvať údaje Kupujúceho;
   7. zanikne možnosť uplatnenia nárokov Kupujúceho alebo Predávajúceho súvisiacich so zmluvou uzatvorenou v Obchode;
   8. bude akceptovaná námietka Kupujúceho proti spracúvaniu jeho osobných údajov - v prípade, že základom spracúvania údajov bol oprávnený záujem Predávajúceho
   9. - podľa toho, čo je v danom prípade aplikovateľné a čo nastane najneskôr.
   10. Kupujúci má právo požadovať:
    1. prístup k svojim osobným údajom,
    2. ich opravu,
    3. vymazanie,
    4. obmedzenie spracúvania,
    5. prenos údajov inému prevádzkovateľovi
     a tiež právo:
    6. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou kupujúceho - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO (t. j. na základe oprávnených záujmov, ktoré sleduje Predávajúci)
    .
   11. Za účelom uplatnenia svojich práv by mal kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom údajov uvedených v § 2 Obchodných podmienok.
   12. V prípade, že sa kupujúci domnieva, že sa jeho údaje spracúvajú nezákonne, môže podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

§ 11 VÝHRADY

   1. Poskytovanie nezákonného obsahu zo strany kupujúceho je zakázané.
   2. Každá objednávka zadaná v obchode predstavuje samostatnú zmluvu a vyžaduje si samostatný súhlas s podmienkami. Zmluva sa uzatvára na čas a za účelom splnenia objednávky.
   3. Zmluvy uzatvorené na základe týchto podmienok sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
   4. V prípade možného sporu s kupujúcim, ktorý nie je prioritným kupujúcim, je príslušný súd podľa sídla predávajúceho.
   5. Akákoľvek zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu, ktorý nie je prioritným kupujúcim, z titulu uzatvorenej zmluvy je obmedzená - v medziach povolených zákonom - na výšku objednávky kupujúceho, na základe ktorej bola uzatvorená zmluva, a to do 1 roka od uzatvorenia tejto zmluvy.Príloha č. 1 k obchodným podmienkam

Nasledujúci formulár je vzorom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľ alebo privilegovaný obchodník môže, ale nemusí použiť:
.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a odošlite len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Anita Kujawa
ul. Dworcowa 53, 62-001 Chludowo
emailová adresa: shop@outletbaby.pl

- Ja/my(*) ..................................................................... týmto oznamujem(*) svoje odstúpenie od kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar(*) / na poskytnutie nasledujúcej služby(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Dátum uzatvorenia zmluvy(*)/prevzatia(*)

..............................................................................................................................................................................

- Názov spotrebiteľa/spotrebiteľov/privilegovaného podniku:

..............................................................................................................................................................................

- Adresa spotrebiteľa/privilegovaného podniku:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis spotrebiteľa(ov)/podnikateľa(ov)
(len ak sa formulár predkladá v papierovej forme)

Dátum ............................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Podmienky používania účtu

v obchode OutletBaby

TEXTOVÁ ZOZNAMKA
§ 1 Definície
§ 2 Kontaktovanie poskytovateľa služieb
§ 3 Technické požiadavky
§ 4 Účet
§ 5 Reklamácie
§ 6 Osobné údaje
§ 7 Rezervácie

§ 1 DEFINÍCIE

Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle Občianskeho zákonníka.
Konto - bezplatná funkcia (služba) Obchodu upravená v Obchodných podmienkach, prostredníctvom ktorej si Zákazník môže vytvoriť individuálne konto v Obchode.
Príjemca služby - každý subjekt, ktorý si zriadi Účet alebo má záujem o zriadenie Účtu.
Príjemca služby - Príjemca služby, ktorý je Spotrebiteľom alebo fyzickou osobou, ktorá uzatvára s Poskytovateľom služby zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, ktorá však pre neho nemá profesionálny charakter.
Podmienky - tieto Obchodné podmienky Účtu.
Obchod - internetový obchod OutletBaby prevádzkovaný Poskytovateľom služby na adrese https://outletbaby.sk
Poskytovateľ služieb - Anita Kujawa, podnikateľka vykonávajúca podnikateľskú činnosť pod názvom Anita Kujawa, zapísaná v Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti vedenom ministrom zodpovedným za hospodárstvo a vedenie Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti, NIP 6060038771, REGON č. 385391700, ul. Młyńska 5/9, 61-729 Poznań, Poland

§ 2 KONTAKT S POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB

   1. Poštová adresa: Dworcowa 53, 62-001 Chludowo, Poland
   2. E-mailová adresa: shop@outletbaby.sk
   3. Telefon: +48516028885

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

   1. Na správne fungovanie a nastavenie konta potrebujete:
    • aktívne e-mailové konto
    • zariadenie s prístupom na internet
    • webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a cookies
    .

§ 4 ÚČET

   1. Vytvorenie účtu je úplne dobrovoľné a závisí od vôle Príjemcu služby.
   2. Účet poskytuje zákazníkovi ďalšie možnosti, ako je napríklad zobrazenie histórie objednávok, ktoré zákazník zadal v obchode, kontrola stavu objednávky alebo úprava údajov zákazníka.
   3. Ak si chcete zriadiť účet, musíte vyplniť príslušný formulár v obchode.
   4. Vytvorením účtu sa medzi klientom a poskytovateľom služieb uzatvára zmluva na dobu neurčitú o prevádzke účtu za podmienok uvedených v týchto podmienkach.
   5. Zákazník môže účet kedykoľvek zrušiť bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady.
   6. Ak chcete zrušiť účet, musíte zaslať zrušenie poskytovateľovi služieb na e-mailovú adresu: shop@outletbaby.sk, čo bude mať za následok okamžité vymazanie účtu a ukončenie zmluvy o prevádzke účtu.

§ 5 SŤAŽNOSTI

   1. Sťažnosti týkajúce sa fungovania účtu by mali byť adresované na e-mailovú adresu shop@outletbaby.sk
   2. Poskytovateľ služieb prešetrí sťažnosť do 14 dní.

    Úradné postupy pri riešení sťažností a uplatňovaní nárokov.
   3. V prípade, že reklamačné konanie neprinesie výsledok, ktorý spotrebiteľ očakáva, môže spotrebiteľ využiť okrem iného:
    1. mediáciu vykonávanú miestne príslušným krajským inšpektorátom obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné podať žiadosť o mediáciu. Toto konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
    2. mediácia vykonávaná miestne príslušným stálym zmierovacím spotrebiteľským súdom pôsobiacim pri krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné predložiť žiadosť o posúdenie veci pred zmierovacím súdom. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je k dispozícii na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
    3. bezplatná pomoc obecného alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov;
    4. internetová platforma ODR dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 OSOBNÉ ÚDAJE

   1. Správcom osobných údajov poskytnutých Klientom počas používania Účtu je Poskytovateľ služieb. Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Poskytovateľom služieb - vrátane ďalších účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov, sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode - z dôvodu zásady transparentnosti obsiahnutej vo Všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov - "RODO".
   2. Účelom spracovania údajov Klienta je vedenie Účtu. Základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade zmluva o poskytovaní služieb alebo úkony vykonané na žiadosť Klienta smerujúce k uzavretiu takejto zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO), ako aj oprávnený záujem Poskytovateľa služieb na spracúvaní údajov na účely preukázania, uplatnenia alebo obhajoby prípadných nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO).
   3. Poskytovanie údajov zo strany Príjemcu služby je dobrovoľné, ale zároveň nevyhnutné na vedenie účtu. Neposkytnutie údajov znamená, že poskytovateľ služieb nebude môcť poskytovať službu vedenia účtu.
   4. Údaje Klienta sa budú spracúvať až do:
    1. vymazania Účtu Klientom alebo Poskytovateľom služieb na žiadosť Klienta
    2. zaniknutia možnosti Klienta alebo Poskytovateľa služieb uplatňovať nároky súvisiace s Účtom;
    3. akceptovania námietky Klienta proti spracúvaniu jeho osobných údajov - ak bol základom spracúvania oprávnený záujem Poskytovateľa služieb
    - podľa toho, čo je v danom prípade uplatniteľné a čo nastane najneskôr.
   5. Príjemca služby má právo požadovať:
    1. prístup k svojim osobným údajom,
    2. ich opravu,
    3. vymazanie,
    4. obmedzenie spracúvania,
    5. prenos údajov inému prevádzkovateľovi
     a tiež právo:
    6. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou Príjemcu služby - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO (t. j. na základe oprávnených záujmov, ktoré sleduje Poskytovateľ služieb).
    .
   6. S cieľom uplatniť svoje práva by mal klient kontaktovať poskytovateľa služieb.
   7. Ak sa príjemca služby domnieva, že sa jeho údaje spracúvajú nezákonne, môže podať sťažnosť predsedovi orgánu na ochranu údajov.

§ 7 VÝHRADY

   1. Poskytovanie nezákonného obsahu zákazníkom je zakázané.
   2. Zmluva o účte sa uzatvára v poľskom jazyku.
   3. V prípade opodstatnených dôvodov uvedených v odseku 4 je poskytovateľ služieb oprávnený zmeniť a doplniť zmluvné podmienky.
   4. Dôležitými dôvodmi uvedenými v odseku 3 sú:
    1. potreba prispôsobiť Obchod zákonom platným pre prevádzku Obchodu;
    2. zlepšenie bezpečnosti poskytovanej služby;
    3. zmeny funkčnosti Účtu, ktoré si vyžadujú úpravu Obchodných podmienok.
    .
   5. Zákazník bude o plánovanej zmene zmluvných podmienok informovaný najmenej 7 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu priradenú k účtu.
   6. V prípade, že Klient plánovanú zmenu neakceptuje, mal by o tom informovať Poskytovateľa služieb zaslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu Poskytovateľa služieb shop@outletbaby.pl, čo bude mať za následok ukončenie Zmluvy o prevádzke Účtu ku dňu účinnosti plánovanej zmeny alebo skôr, ak o to Klient požiada.
   7. Ak zákazník do nadobudnutia účinnosti plánovanej zmeny nevznesie námietky, má sa za to, že s ňou súhlasí, čo nepredstavuje žiadnu prekážku pre budúce ukončenie zmluvy.
   8. V prípade možného sporu s neprivilegovaným zákazníkom bude príslušným súdom súd, ktorý je príslušný podľa sídla poskytovateľa služieb.


Podmienky zasielania noviniek

obchodu OutletBaby

ZOZNAM OBSAHU
§ 1 Definície
§ 2 Newsletter
§ 3 Sťažnosti
§ 4 Osobné údaje
§ 5 Záverečné ustanovenia

§ 1 DEFINÍCIE

Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka zo dňa 23. apríla 1964.
Newsletter - služba poskytovaná bezplatne elektronickými prostriedkami, vďaka ktorej môže Zákazník dostávať od Poskytovateľa služieb elektronickými prostriedkami vopred objednané správy týkajúce sa Obchodu, vrátane informácií o ponukách, akciách a novinkách v Obchode.
Obchod - internetový obchod OutletBaby prevádzkovaný Poskytovateľom služby na https://outletbaby.sk
Príjemca služby - akýkoľvek subjekt využívajúci službu Newsletter.
Zákazník  - Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom alebo fyzickou osobou, ktorá uzatvára s Poskytovateľom služby zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, ktorá však pre neho nemá profesionálny charakter.
Poskytovateľ služieb - Anita Kujawa, podnikateľka podnikajúca pod menom Anita Kujawa, zapísaná v Centrálnom registri podnikateľských činností a informácií vedenom ministrom zodpovedným za hospodárstvo a vedenie Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti, NIP 6060038771, REGON č. 385391700, ul. Młyńska 5/9, 61-729 Poznań, Poland

§ 2 Newsletter

   1. Zákazník môže službu Newsletter využívať dobrovoľne.
   2. Na používanie služby Newsletter je potrebné zariadenie s webovým prehliadačom v najnovšej verzii, ktoré podporuje JavaScript a cookies, s prístupom na internet a aktívnym e-mailovým účtom.
   3. E-maily zasielané v rámci tejto služby budú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii na odber noviniek.
   4. Na účely uzavretia zmluvy a prihlásenia sa na službu Newsletter musí zákazník v prvom kroku na príslušnom mieste v obchode uviesť svoju e-mailovú adresu, na ktorú si želá dostávať správy zasielané v rámci Newsletteru. Prihlásením sa na odber Newslettera sa uzatvára zmluva o poskytovaní služby na dobu neurčitú a Poskytovateľ služieb začne Zákazníkovi poskytovať službu - podľa bodu 5.
   5. Pre správne vykonávanie služby Newsletter je zákazník povinný uviesť svoju správnu e-mailovú adresu.
   6. Správy zasielané v rámci Newslettera budú obsahovať informácie o možnosti odhlásenia sa z odberu, ako aj odkaz na odhlásenie.
   7. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek bez udania dôvodu alebo vzniku akýchkoľvek nákladov, a to prostredníctvom možnosti uvedenej v odseku 6 alebo zaslaním správy na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb: shop@outletbaby.sk
   8. Ak zákazník použije odkaz na odhlásenie z odberu noviniek alebo pošle správu so žiadosťou o odhlásenie z odberu noviniek, bude to mať za následok okamžité ukončenie zmluvy o poskytovaní tejto služby.

§ 3 Sťažnosti

   1. Sťažnosti týkajúce sa informačného bulletinu je potrebné nahlásiť poskytovateľovi služieb na e-mailovú adresu: shop@outletbaby.sk
   2. Poskytovateľ služieb odpovie na sťažnosť do 14 dní od jej doručenia.

    SUDCOVSKÉ PRÍPADY PRE RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ A NÁROKOV
   3. V prípade, že reklamačné konanie neprinesie výsledok očakávaný zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, môže spotrebiteľ využiť okrem iného:
    1. mediáciu vykonávanú miestne príslušným krajským inšpektorátom obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné podať žiadosť o mediáciu. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
    2. mediácia vykonávaná miestne príslušným stálym zmierovacím spotrebiteľským súdom pôsobiacim pri krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné predložiť žiadosť o prejednanie veci pred zmierovacím súdom. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je k dispozícii na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
    3. bezplatná pomoc obecného alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov;
    4. internetová platforma ODR dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Osobné údaje

   1. Správcom osobných údajov poskytnutých Zákazníkom v súvislosti s odberom Newslettera je Poskytovateľ služieb. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom služieb - vrátane ďalších účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode - z dôvodu zásady transparentnosti, obsiahnutej vo Všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov - "RODO".
   2. Účelom spracovania údajov zákazníka je zasielanie informačného bulletinu. Základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade zmluva o poskytovaní služieb alebo úkony vykonané na žiadosť Objednávateľa smerujúce k jej uzavretiu (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO), ako aj oprávnený záujem Poskytovateľa služieb spočívajúci v spracúvaní údajov na účely preukázania, uplatnenia alebo obhajoby prípadných nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO).
   3. Poskytnutie údajov zo strany zákazníka je dobrovoľné, ale zároveň nevyhnutné na poskytovanie služby Newsletter. Neposkytnutie údajov znamená, že poskytovateľ služieb nebude môcť túto službu poskytovať.
   4. Údaje zákazníka sa budú spracúvať dovtedy, kým:
    1. zákazník neodhlási odber informačného bulletinu;
    2. nezanikne možnosť zákazníka alebo poskytovateľa služieb uplatniť si nároky súvisiace s informačným bulletinom;
    3. nebude prijatá námietka zákazníka proti spracúvaniu jeho osobných údajov - ak bol základom spracúvania oprávnený záujem poskytovateľa služieb
    - podľa toho, čo je v danom prípade uplatniteľné a čo nastane najneskôr.
   5. Príjemca služby má právo požadovať:
    1. prístup k svojim osobným údajom,
    2. ich opravu,
    3. vymazanie,
    4. obmedzenie spracúvania,
    5. prenos údajov inému prevádzkovateľovi
     a tiež právo:
    6. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou Príjemcu služby - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO (t. j. na základe oprávnených záujmov, ktoré sleduje Poskytovateľ služieb).
    .
   6. S cieľom uplatniť svoje práva by mal klient kontaktovať poskytovateľa služieb.
   7. Ak sa príjemca služby domnieva, že sa jeho údaje spracúvajú nezákonne, môže podať sťažnosť predsedovi orgánu na ochranu údajov.

§ 5 Záverečné ustanovenia

  1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky len zo závažných dôvodov. Dôležitým dôvodom sa rozumie potreba zmeny pravidiel a predpisov z dôvodu modernizácie služby Newsletter alebo zmeny právnych predpisov ovplyvňujúcich poskytovanie služby poskytovateľom služby.
  2. Informácia o plánovanej zmene predpisov bude zákazníkovi zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii na odber noviniek najmenej 7 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny.
  3. Ak príjemca služieb nevznesie námietky proti plánovaným zmenám do času, keď nadobudnú účinnosť, má sa za to, že ich prijal.
  4. Ak klient nesúhlasí s plánovanými zmenami, mal by o tom zaslať informáciu na e-mailovú adresu poskytovateľa: shop@outletbaby.sk, čo bude mať za následok ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb hneď, ako plánované zmeny nadobudnú účinnosť.
  5. Poskytovanie nezákonného obsahu zákazníkom je zakázané.
  6. Zmluva o poskytovaní noviniek sa uzatvára v poľskom jazyku.
  7. V prípade možného sporu so zákazníkom, ktorý nie je privilegovaným zákazníkom, je príslušný súd podľa sídla
 1. iby Usługodawcy.
hore
Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť úplnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium